Oferta - informacje ogólne

Od początku swej działalności Emitent specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług z zakresu księgowości i doradztwa finansowego, w tym zwłaszcza w prowadzeniu księgowości i doradztwa podatkowego, na rzecz podmiotów gospodarczych. Oferta Spółki jest przy tym bardzo szeroka, a dywersyfikacja świadczonych usług, a tym samym dywersyfikacja źródeł przychodów, wpływa na stabilny rozwój i stałą poprawę wyników Emitenta. Dywersyfikacja usług równoważy przy tym także wahania koniunktury na poszczególne rodzaje usług oferowanych przez Emitenta.

Emitent świadczy usługi w dwóch podstawowych obszarach, to jest:


Spółka oferuje przy tym klientom ciągły dostęp on-line do ich ksiąg rachunkowych. Bezpieczny zdalny dostęp do danych finansowych pozwala klientom podejmować decyzje na bieżąco, co powoduje, że kontrahent może podejmować decyzje inwestycyjne mając aktualne, bieżące informacje finansowe.

Spółka świadczy usługi w jeżyku polskim oraz angielskim. Spółka jest w stanie sporządzać raporty i inne dokumenty dla zagranicznych właścicieli polskich spółek w języku angielskim.

Dzięki oferowaniu szerokiego zakresu usług w zamian za atrakcyjnie skalkulowane ryczałtowe wynagrodzenie usługi Spółki są bardzo konkurencyjne. Wynika to z faktu, iż klient (przedsiębiorca) dla uzyskania tych samych usług świadczonych przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę musiałby pozyskać bardzo wysoko kwalifikowanego pracownika, o specyficznych, interdyscyplinarnych umiejętnościach, co wiązałoby się z bardzo wysokimi oczekiwaniami finansowymi takie osoby. W takiej sytuacji odpowiednio przygotowana oferta Emitenta jest z reguły korzystniejsza dla przedsiębiorcy.

Spółka w umowach zawartych z klientem zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa jednocześnie przyjmując pełną odpowiedzialaność materialną za wszelkie błędy powstałych ze błędnie wykonanej usługi przez Spółkę Danks. Spółka posiada odpowiednią polisę OC zabezpieczająca podmiot przed roszczeniami ze strony klientów.