Oferta - usługi doradztwa finansowego

W zakresie usług doradztwa finansowego Emitent świadczy w szczególności usługi w zakresie:

  • doradztwa podatkowego, w tym:
 • sporządzania opinii podatkowych
 • audytu podatkowego
  • opracowywania wewnętrznych procedur konsolidacyjnych obejmujących:
 • doradztwo przy wprowadzaniu wymogów Polskich Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • doradztwo przy tworzeniu polityk rachunkowości i planów kont, również zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • wykonywania audytów, w tym
 • audytów finansowych w ramach badań „due diligence”
 • audytów związanych z wyceną przedsiębiorstw
 • audytów strategicznych, biznesowych i organizacyjnych
 • audytów systemów kontroli wewnętrznej
  • przeprowadzania badań i wydawania opinii w ramach procesów łączenia, przekształcania i podziału spółek prawa handlowego
  • sporządzania wycen spółek i przedsiębiorstw
  • sporządzania biznesplanów
  • sporządzania ramowych programów naprawczych
  • sporządzania analiz finansowych spółek dla potrzeb właścicieli
  • doradztwa finansowego, w tym:
 • w związku z łączeniem, przekształcaniem i podziałem spółek prawa handlowego
 • w związku ze zbywaniem i nabywaniem podmiotów gospodarczych