Informacje o firmie DANKS

Spółka została zarejestrowany w dniu 14 października 2010 roku przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947, w wyniku przekształcenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 4 września 2006 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Joannę Naciążek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 4258/2006). Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2006 roku pod numerem KRS 0000263669.

Geneza działalności Spółki sięga roku 1993, kiedy powstała jednoosobowa firma (działalność gospodarcza), która następnie ewoluowała poprzez spółkę cywilną, spółkę jawną (2002 r.) do spółki komandytowej (2006 r.). Dalszy rozwój działalności Emitenta nastąpił poprzez konsekwentne poszerzanie zakresu oferty (zakresu świadczonych usług).. Emitent (i jego poprzednicy prawni) przez okres 18 lat dążył stale do podnoszenia poziomu świadczonych usług poprzez wypracowanie odpowiednich standardów działania, zakup profesjonalnego oprogramowania komputerowego, rozbudowę zespołu specjalistów oraz zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu.

W dniu 14 października 2010 Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. przekształciła się w spółkę akcyjną.

Danks S.A. jest Spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Danks S.A. dąży aby w 2014 roku znaleźć się wsród pomiotów zakwalifikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych do segmentu NewConnect Lead, który skupia największe i najbardziej płynne spółki. Segment NewConnect Lead został stworzony po to, by wyłonić spółki charakteryzujące się parametrami zbliżonymi do tych, które są niezbędne do przeniesienia notowań na rynek regulowany.

Naszą misją jest ciągły organiczny rozwój, dzięki któremu możliwy będzie wzrost wartości Spółki, a tym samym dostarczą one satysfakcjonujących stóp zwrotu naszym akcjonariuszom. Realizacja misji oparta jest zarówno na naszym zaangażowaniu finansowym, jak również na merytorycznym wsparciu naszych klientów. Oba czynniki te stanowią wsparcie w osiąganiu celów biznesowych dla naszych klientów.