Klienci

Klientami Emitenta są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Emitent świadczy jednak również usługi na rzecz spółek zależnych od spółek zagranicznych, notowanych na giełdach zagranicznych. Usługi świadczone są najczęściej na podstawie stałych, długoterminowych umów, co zapewnia Emitentowi utrzymania dodatniej płynności finansowej (nie występuje potrzeba zaciągania zobowiązań kredytowych).

Na dzień 31 stycznia 2011 roku Emitent współpracuje na podstawie stałych długoterminowych umów ze 127 klientami.

Struktura klientów Emitenta wg. rodzaju prowadzonej działalności

Lp. Rodzaj prowadzonej przez klienta działalności Liczba klientów
1 Produkcja 12
2 Usługi 44
3 Handel 71
Razem 127

Każda umowa na świadczenie usług jest negocjowana oddzielnie, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych każdego klienta. Jednocześnie Emitent na bieżąco monitoruje pracochłonność klienta (w Spółce funkcjonuje stosowny system kontroli czasu pracy dla poszczególnych klientów) w celu bieżącej aktualizacji wynagrodzenia za usługę.

Strategia działania:

Zespół Danks wspiera klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii księgowej i finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Służą temu w szczególności poniższe działania, które proponujemy w ramach naszej oferty:

  • doradztwo w zakresie księgowości
  • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój
  • wprowadzenie spółek na NewConnect
  • wycena wartości przedsiębiorstwa oraz modelowanie finansowe