Plany rozwoju spółki

Podstawowym celem Spółki jest stałe wspieranie klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstw klientów. Plany rozwoju Spółki zakładają wiec stałe poprawianie poziomu i rozszerzanie zakresu oferowanych usług, tak aby zaspokajać rosnące oczekiwania klientów.

Spółka zakłada rozwój usług księgowych zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, jak również dzięki przejmowaniu mniejszych biur rachunkowych wraz z ich klientami (z jednoczesnym zatrudnianiem właścicieli tych biur za stałym wynagrodzeniem i z prawem partycypacji w wypracowanym zysku wniesionych podmiotów). Emitent zakłada, iż jego oferta przejmowania biur rachunkowych będzie atrakcyjna z uwagi na fakt, iż właściciele tych przejmowanych biur, poza korzyściami natury finansowej, otrzymywać będą możliwość oferowania swoim dotychczasowym klientom wysokich standardów wypracowanych przez Spółkę, jego know-how, wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności kadry zarządzającej Spółki.

Spółka zakłada dalszy rozwój usług doradztwa finansowego dzięki współpracy z biurami pośrednictwa finansowego przy sporządzaniu, na zlecenie, profesjonalnych biznesplanów, jak również dzięki współpracy z kancelariami prawnymi przy sporządzaniu dokumentacji finansowej na potrzeby postępowań naprawczych i układowych, jak również na potrzeby połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych. Spółka chce przy tym położyć szczególny nacisk na świadczenie usług doradztwa finansowego w ramach procesów łączenia, przekształcania i podziału spółek prawa handlowego (badania sporządzanych w ramach tych procedur planów, analizy opłacalności, sporządzanie stosownych audytów, optymalizacja podatkowa, itp.). W ocenie Spółki w najbliższym okresie rynek fuzji i przejęć czeka znaczące ożywienie, a tym samym klienci oczekiwać będą od Spółki tego rodzaju usług. Drugim rodzajem usług, w zakresie usług doradztwa finansowego, jakie Spółka zamierza świadczyć w szerszym niż dotąd zakresie, są usługi audytu podatkowego (przeglądy podatkowe). Rosnący popyt na tego rodzaju usługi będzie miał w ocenie Spółki źródło w ciągle bardzo niestabilnym polskim prawie podatkowym. Jest to szczególna i niezwykle efektywna dla klientów formę doradztwa podatkowego. Zasadniczym celem audytu jest bowiem sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się podatników z ich obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, a przede wszystkim wskazanie ewentualnych nieprawidłowości i zidentyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego, a także przedstawienie sposobów skorygowania tych nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do usunięcia bądź zmniejszenia zidentyfikowanego ryzyka. Audyty podatkowe są przy tym również skutecznym narzędziem optymalizacji działań podatników, mających bezpośrednie przełożenie na ich zobowiązania podatkowe. Zakładanym rezultatem audytu podatkowego jest więc zaproponowanie nowych rozwiązań, efektywniejszych podatkowo niż te stosowane dotąd przez podatników. W konsekwencji celem audytu podatkowego jest stworzenie możliwości dla poprawienia wyniku finansowego podatnika. W ocenie Spółki w najbliższej przyszłości należy spodziewać się wzrostu ilości zleceń na wykonywanie audytów podatkowych.

Przede wszystkim jednak plany rozwojowe Spółki zakładają rozszerzenie zakresu oferowanych usług o usługi z zakresu:

  • badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych
  • pozyskiwania kapitału inwestycyjnego
  • wprowadzania spółek na rynek Newconnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


W tym celu Spółka planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych na stworzenie odpowiedniego zespołu specjalistów, zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i pozyskanie klientów na nowy rodzaj usług. Celem uruchomienia usług z zakresu badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych Spółka zakłada przy tym przejmowanie biegłych rewidentów z innych firm audytorskich wraz z obsługiwanymi przez nich klientami. W ocenie Spółki w krótkiej perspektywie rozszerzenie zakresu oferowanych usług powinno zagwarantować Spółce uzyskanie dodatkowego źródła przychodów (większa dywersyfikacja przychodów). Na stworzenie koncepcji i rozpoczęcie świadczenia opisanych powyżej usług Emitent planuje przeznaczyć większość środków pozyskanych dzięki emisji Akcji Serii B.

W najbliższym okresie Spółka planuje wynająć i przystosować do własnych potrzeb lokal w centrum Warszawy ( ul. Grzybowska 4) celem prowadzenia w nim działalności audytorskiej oraz działalności z zakresu usług finansowych. Dzięki nowej lokalizacji (przy zachowaniu dotychczas posiadanego lokalu) Spółka ocenia, iż będzie „bliżej zleceniodawców”, co pozwoli pozyskać w klientów kierujących się nie tylko ceną oraz profesjonalizmem, ale również łatwością dostępu do doradcy. Nowy lokal wpłynie także na polepszenie wizerunku rynkowego Emitenta, zwłaszcza jako podmiotu świadczącego profesjonalne usługi doradztwa finansowego.

Spółka ocenia, że posiada niezbędną wiedzę i zasoby, aby systematycznie realizować swoje zamierzenia. W szczególności Spólka ma zapewnione finansowanie, zarówno dla bieżącej działalności jak i dla realizacji przedstawionych powyżej planów rozwoju.