Akcjonariat

Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta

Struktura akcjonariatu Spółki:

LP

Imie i nazwisko /nazwa

akcjonariusza

Liczba akcji

(w szt.)

Udział w kapitale

zakładowym (w proc.)

Udział w głosach

(w proc.)

1. Private Capital sp. z o.o. 4.170.479 26,72 26,72
2. Akces sp. z o.o. 3.185.000 20,41 20,41
3. Jacek Zając 1.892.311 12,13 12,13
4.

Northern Investments and

Trust Polska sp. z o.o.

1.440.000 9,23 9,23
5. Paweł Nowakowski 1.056.000 6,77 6,77
6. Investhit sp. z o.o. 995.522 6,38 6,38
7. Pozostali 2.867.401 18,36 18,36
  Razem 15.606.713 100,00 100,00