Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2016-11-29 00:00:00
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu 29 listopada 2016 roku podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E na poziomie 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Podstawa prawna:
§4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".