Rada nadzorcza

Zgodnie z §21 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niż pięciu członków. Zgodnie z §21 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą II kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 25 czerwca 2017 roku.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:

1. Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - reprezentuje Zarząd, posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr 5408) oraz doradcy podatkowego (nr 7926)

2. Marcin Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej

3. Maria Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej - posiada wykształcenie wyższe o specjalizacji finanse przedsiębiorstw oraz 20 lat doświadczenia zawodowego w sporządzaniu analiz ekonomiczno-finansowych. W Global Audit Finance S.A. pełni rolę Prezesa Zarządu.

4. Stanisław Leszek - Członek Rady Nadzorczej - uzyskał tytuł doktora, Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału w Warszawie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W Doradztwo Finansowe FA Sp. z o. o. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

5. Lucyna Warda - Czlonek Rady Nadzorczej - posiada wykształcenie wyższe , ukończyła Wyzszą Szkołą Handlu i prawa w Warszawie na kierunku prawo, jest również absolwentką studiów podyplowmowych w Szkole Głównej Handlowej. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Rafaela 14, w Warszawie.